TALARE – PRESENTATIONER

Margaretha Fahlgren, professor i litteraturvetenskap och genusvetenskap, Uppsala universitet
Margaretha tillträdde 2003 som föreståndare och forskningsledare för det då nybildade Centrum för genusvetenskap. Centrum blev 2007 av Vetenskapsrådet utsett till Centre of Gender Excellence och Hennes pågående forskning handlar om emotionalitet och maskulinitet i samtida politiska självbiografier. Från 1999 till juni 2008 var hon dekanus för historisk-filosofiska fakulteten och mellan 2006 och 2008 var hon ledamot av konsistoriet vid Uppsala universitet. 2008 till 2014 var hon vicerektor för det humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsområdet vid Uppsala universitet.  

 

Susanne Malmgren, chef Studentbostäder Akademiska Hus.
Akademiska Hus tar ett helhetsansvar för att våra campusområden utvecklas, där studentbostäder är mycket viktigt för lärosätenas framtida konkurrenskraft. Vi vill vara en aktiv aktör i utvecklingen av framtidens student- och forskarboende och idag jobbar vi främst i de sju största universitetsorterna. Bostadsbristen ska inte stå i vägen för utbildning och forskning. Vårt mål är därför att utveckla och förvalta prisvärda bostäder på våra campusområden runt om i landet.  

 

Heléne Andersson. Enhetschef, administrativt schemastöd och tentamensamordning, byggnads­avdelningen.
Enheten arbetar med att samordna Uppsala universitets ca 6,000 olika tentamenstillfällen med sammanlagt ca 140.000 skrivande samt med att erbjuda bra möjligheter för studenter med särskilda behov att genomföra tentamen. Enheten arbetar även med att administrera schemaläggningssystemet TimeEdit. Heléne haft flera tjänster vid Uppsala universitet. Hon har arbetat med tentamens­samordning sedan 2009. Heléne har ett förflutet som både discjockey och politiker.

 

Fredrik Lindgren. Intendentursamordnare och projektledare, projektenheten, byggnadsavdel­ningen.
Enheten driver universitetets ny- och ombyggnationer och samordnar olika lokalfrågor mellan kärnverksamhet, förvaltning och fastighetsägare. Fredrik har arbetat 4 år vid Uppsala universitet och har bl. a drivit projekten tentamenslokal för studenter med särskilda behov, tillgänglighetsprojekt för anpassning av våra lokaler och införandet av digital karttjänst för våra lokaler. Han har tidigare arbetat som konsult, projektledare och kompetensutvecklare senaste 13 åren och släpper sin debut roman under maj månad.

 

Greger Hjelm. Säkerhetssamordnare, enheten för fysisk säkerhet, säkerhetsavdelningen.
Universitetet är en öppen miljö vilket ställer krav på säkerhetsarbetet. Avdelningens uppgift är att samordna och stödja säkerhetsarbetet för hela universitetet. Efter 27 år på Arlanda flygplats, varav de sista 22 som insatsledare på flygplatsens räddningstjänst, började Greger på universitetets säkerhetsavdelning 2016. Ansvar och arbetsuppgifter ligger idag till stor del inom brandskyddsområdet med alltifrån brandskyddsutbildningar, via brandskyddskontroller & samordning av universitetets 200 brandskyddsombud, till granskning & korrektur av brandskyddshandlingar. Att heta Greger och vara ”brandchef” har sina fördelar…  

 

Torbjörn Alwehammar bitr. säkerhetschef SLU säkerhet.
SLU Säkerhets uppgift är att leda, samordna och stödja säkerhetsarbetet för hela SLU på alla platser i landet. Universitetsmiljön ska upplevas vara maximalt öppen och tillgänglig. Utmaningen i säkerhetsarbetet ligger därmed i att ständigt hålla en rimlig nivå och planera för väl avvägda säkerhetsåtgärder så att öppenheten och tillgängligheten säkerställs. Torbjörn började vid SLU 2000 efter många år i försvarsmakten och en kortare period på Uppsala universitet. En FN period i f d. Jugoslavien på 90-talet finns också med i bilden. En av Torbjörns mer omfattande uppdrag är att leda SLU brandsäkerhetsarbete men vid sidan av det, även andra uppdrag som strålsäkerhet, riskhantering, bevakning och trygghet etc. inom säkerhetsområdet. Torbjörn ansvarar även för SLU:s interna miljörevisioner som utgör  en del av SLU:s miljöcertifikat enligt ISO 14001:2015.

 

Peter Elenfalk, byggnadsdirektör Uppsala universitet
Innehar en juridisk examen och har i många år arbetat med ledarskap inom såväl privat som offentlig sektor. Han har de senaste två åren arbetat som byggnadsdirektör på Uppsala universitet och var dessförinnan samhällsbyggnadschef på Norrtälje kommun under fem år. Tidigare verksam inom bl. a området exploatering på den privata marknaden. Peter är privat en hängiven utövare av ridsport.

 

Johan Lindersson Projektchef, enhetschef SLU Lokaler
SLU Lokaler ansvarar för strategisk och operativ lokalplanering samt utemiljö konst och hyresadministration. Enhetens uppgift är att försörja verksamheten med ändamålsenliga och väl fungerande lokaler ur ett SLU-perspektiv. Analys av behov och utveckling av lokaler, campus, försöksytor m.m, samt säkerställande av att interna regelverk angående lokalhyror och lokalprocess följs. Johan började vid SLU 2010 efter många år på arkitektkontor där han var verksam som projekterande ingenjör och byggprojektledare. Innan dess jobbade Johan några år som arbetsledare inom byggproduktion. Förutom att leda enheten driver Johan gärna även några projekt. Variationen av det som byggs för SLU är stor och geografiskt spridd. Just nu pågår t.ex. färdigställandet av en ny kaj med hamnmagasin i Lysekil för SLU:s nya forskningsfartyg Svea, ett nytt stall för nötkreatur i Götala- Skara, samt ett avancerat växthus för precisionsodling i Umeå.

 

John Johnsson, teamledare energi, Akademiska Hus
Teamledare energi på Akademiska hus Norr där jag tillsammans med övriga organisationen och våra hyresgäster arbetar för att nå uppsatta energi- och hållbarhetsmål. Studerade civilingenjör på Ångström och har tidigare arbetat som byggprojektledare i ca 6 år.

Akademikonferens

Box 7059, 750 07 Uppsala
+46 18 67 15 22 or +46 18 67 10 03
inspirationsdagar2018@akademikonferens.se